Reserveringsvoorwaarden
Reservering kan uitsluitend via e-mail of via de website gebeuren. Bij de reservering dient de gewenste duur van het verblijf alsook het aantal kamers te worden opgegeven.
Reservaties zijn definitief na betaling van een voorschot van €30 per kamer per nacht. De betaling van dit voorschot dient te gebeuren binnen de 10 dagen na reservering en dit d.m.v. storting op ons rekeningnummer .Na reservering ontvangt de kandidaat-huurder(s) een bevestigingsmail.
De aanvraag tot reservering is bindend voor de kandidaat-huurder(s). Dit betekent dat de kandidaat-huurder(s) bij annulatie, niet tijdige betaling of niet (tijdig) opduiken bij de overeengekomen aanvang van de huurperiode schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.
In het geval dat Landhuis BellaRosa een verblijf zou moeten annuleren worden alle gestorte sommen aan de gast terugbetaald door overschrijving op het bankrekeningnummer dat de gast heeft gebruikt tijdens de reservatie. De gast kan geen enkele andere vorm van schadeloosstelling eisen.
Annulatie
Bij niet-tijdige betaling van het voorschot, behouden wij ons het recht voor om de gereserveerde kamer(s) zonder verdere formaliteiten of verwittiging te herverhuren, onverminderd ons recht op annulatievergoeding.
De huurder is gerechtigd om op elk ogenblik voor de aanvang van uw verblijf de huur te annuleren mits de overeengekomen annulatievergoeding te betalen. Annulaties, om welke reden ook, moeten ons onmiddellijk telefonisch worden gemeld en vervolgens schriftelijk bevestigd worden. De niet-tijdige betaling van het voorschot of het niet-tijdig verschijnen op de afspraak worden met annulatie gelijkgesteld.
De annulatievergoeding bedraagt:
  • bij annulatie vanaf 60 dagen tot 7dagen voor de voorziene dag van aankomst: het betaalde voorschot van 30 euro per kamer per nacht
  • bij annulatie vanaf 7 dagen voor tot en met de voorziene dag van aankomst: de volledige huursom.
Huisregels
In het gebouw is roken niet toegelaten. U kunt roken op de terrassen. Bedankt om dit te respecteren.
Huisdieren zijn om hygiënische redenen niet toegelaten.