Reserveringsvoorwaarden
Reservering kan uitsluitend via e-mail of via de website gebeuren. De aanvraag tot reservering is bindend voor de kandidaat-huurder(s). Dit betekent dat de kandidaat-huurder(s) bij annulatie, niet tijdige betaling of niet (tijdig) opduiken bij de overeengekomen aanvang van de huurperiode schadevergoeding verschuldigd zullen zijn. Na reservering ontvangt de kandidaat-huurder(s) een bevestigingsmail.
Bij de reserving dient de gewenste duur van het verblijf alsook het aantal personen (inclusief kinderen en baby’s) te worden opgegeven. De vakantiewoning kan maximaal door 24 personen worden betrokken.
Een voorschot van 40 % van de totale huursom is vereist bij de reservering. De betaling van dit voorschot dient te gebeuren binnen de 10 dagen na reservering en dit d.m.v. storting op ons rekeningnummer.
De resterende 60 % van de totale huursom alsook de waarborgsom ten bedrage van 500 € dienen uiterlijk 6 weken voor het betrekken van de vakantiewoning op de voormelde rekening te zijn gestort.
Annulatie
Bij niet-tijdige betaling van het voorschot, behouden wij ons het recht voor om de gereserveerde vakantiewoning zonder verdere formaliteiten of verwittiging te herverhuren, onverminderd ons recht op annulatievergoeding.
De huurder is gerechtigd om op elk ogenblik voor de aanvang van uw verblijf de huur te annuleren mits de overeengekomen annulatievergoeding te betalen. Annulaties, om welke reden ook, moeten ons onmiddellijk telefonisch worden gemeld en vervolgens schriftelijk bevestigd worden. De niet-tijdige betaling van het voorschot of het niet-tijdig verschijnen op de afspraak worden met annulatie gelijkgesteld.
De annulatievergoeding bedraagt:
  • bij annulatie tot 6 weken voor de voorziene dag van aankomst: 40% van de totale huursom
  • bij annulatie vanaf 6 weken tot 3 weken voor de voorziene dag van aankomst: 75% van de totale huursom
  • bij annulatie vanaf 3 weken voor tot en met de voorziene dag van aankomst: de volledige huursom.